බෙස්ට් ලයිෆ් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ සභාපතිතුමන්, ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කමිටුව, සේවක සේවිකාවන් ඇතුලූ කාර්යය මණ්ඩලය සහ සියළු ලක්වාසීන් හට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද කිරීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලැබූ "අමා වැස්ස 2015 මියුගුණ සෑ වන්දනාව", පසුගිය දා ඓතිහාසික මහියංගන පුද බිමේ දී 8000 කට අධික සැදැහැවතුන් පිරසකගේ සහභාගීත්වයේ පැවැත්විණි.